Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 28 Tháng 8, 2022: Phục Vụ Theo Tính Xác Thịt

Chúa Nhật ngày 28tháng 8, 2022 PHỤC VỤ THEO TÍNH XÁC THỊT Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Công Vụ 5:1-11 (Acts 5:1-11) Câu Gốc: Ga-la-ti 6:8 (Galatians 6:8) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/08-28-22_Phuc_vu_theo_tinh_xac_thit.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/08-28-22_Phuc_vu_theo_tinh_xac_thit_English.mp3