Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 21 Tháng 8, 2022: Làm Ngọn Đèn Của Chúa

Chúa Nhật ngày 21 tháng 8, 2022 LÀM NGỌN ĐÈN CỦA CHÚA Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:14-16 (Matthew 5:14-16) Câu Gốc: Ê-phê-sô 5:8 (Ephesians 5:8) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/08-21-22_Lam_ngon_den_cua_Chua.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/08-21-22_Lam_ngon_den_cua_Chua_English.mp3