Chúa Nhật Ngày 24 Tháng 3, 2024

DI SẢN TỪ LỜI NGUYỆN CẦU

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh:  Luca 23:32-34 (Luke 23:32-34)

Câu Gốc: I-sa 53:12 (Isaiah 53:12)
 

 
To listen this Sermon by English, please click on the link below

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *