Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 17 Tháng 3, 2024: Làm Môn Đệ Chúa

Chúa Nhật Ngày 17 Tháng 3, 2024 LÀM MÔN ĐỆ CHÚA Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh:  Luca 14:25-33 (Luke 14:25-33) Câu Gốc: Luca 11:23 (Luke 11:23)   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2024/03-17-24_Lam_mon_de_Chua.mp3   To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2024/03-17-24_Lam_mon_de_Chua_English.mp3