Chương Trình Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 28 Tháng 4, 2024: Tại Sao Chúng Ta Dâng Hiến Cách Rộng Rãi

Chúa Nhật Ngày 28 Tháng 4, 2024 TẠI SAO CHÚNG TA DÂNG HIẾN CÁCH RỘNG RÃI Thầy Nguyễn Lê Ân-Tứ Kinh Thánh:  Phi-líp 4:14-23 (Philippians 4:14-23) Câu Gốc: Ma-thi-ơ 6:19-21 (Matthews 6:19-21)  

Chương Trình Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 21 Tháng 4, 2024: Được Mở Mắt Để Nhận Biết

Chúa Nhật Ngày 21 Tháng 4, 2024 ĐƯỢC MỞ MẮT ĐỂ NHẬN BIẾT Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh:  Ê-phê-sô 1:17-19 (Ephesians 1:17-19) Câu Gốc: 2 Phi-e-rơ 1:2 (2 Peter 1:2)   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2024/04-21-24_Duoc_mo_mat_de_nhan_biet.mp3   To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2024/04-21-24_Duoc_mo_mat_de_nhan_biet_English.mp3      

Chương Trình Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 14 Tháng 4, 2024: Tìm Mà Không Gặp Được

Chúa Nhật Ngày 14 Tháng 4, 2024 TÌM MÀ KHÔNG GẶP ĐƯỢC Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh:  Giăng 6:22-35 (John 6:22-35) Câu Gốc: Giê-rê-mi 29:13 (Jeremiah 29:13)   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2024/04-14-24_Tim_ma_khong_gap_duoc.mp3  

Chương Trình Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 7 Tháng 4, 2024: Vì Chúa Đã Sống Lại

Chúa Nhật Ngày 7 Tháng 4, 2024 VÌ CHÚA ĐÃ SỐNG LẠI Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh:  1 Phi-e-rơ 1:3-9 (1 Peter 1:3-9) Câu Gốc: 1 Phi-e-rơ 1:8 (1 Peter 1:8)   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2024/04-07-24_Vi_Chua_da_song_lai.mp3