Chương Trình Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 14 Tháng 4, 2024: Tìm Mà Không Gặp Được

Chúa Nhật Ngày 14 Tháng 4, 2024 TÌM MÀ KHÔNG GẶP ĐƯỢC Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh:  Giăng 6:22-35 (John 6:22-35) Câu Gốc: Giê-rê-mi 29:13 (Jeremiah 29:13)   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2024/04-14-24_Tim_ma_khong_gap_duoc.mp3