Chương Trình Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 7 Tháng 4, 2024: Vì Chúa Đã Sống Lại

Chúa Nhật Ngày 7 Tháng 4, 2024 VÌ CHÚA ĐÃ SỐNG LẠI Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh:  1 Phi-e-rơ 1:3-9 (1 Peter 1:3-9) Câu Gốc: 1 Phi-e-rơ 1:8 (1 Peter 1:8)   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2024/04-07-24_Vi_Chua_da_song_lai.mp3