Chương Trình Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 21 Tháng 4, 2024: Được Mở Mắt Để Nhận Biết

Chúa Nhật Ngày 21 Tháng 4, 2024 ĐƯỢC MỞ MẮT ĐỂ NHẬN BIẾT Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh:  Ê-phê-sô 1:17-19 (Ephesians 1:17-19) Câu Gốc: 2 Phi-e-rơ 1:2 (2 Peter 1:2)   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2024/04-21-24_Duoc_mo_mat_de_nhan_biet.mp3   To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2024/04-21-24_Duoc_mo_mat_de_nhan_biet_English.mp3