Chương Trình Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 28 Tháng 4, 2024: Tại Sao Chúng Ta Dâng Hiến Cách Rộng Rãi

Chúa Nhật Ngày 28 Tháng 4, 2024 TẠI SAO CHÚNG TA DÂNG HIẾN CÁCH RỘNG RÃI Thầy Nguyễn Lê Ân-Tứ Kinh Thánh:  Phi-líp 4:14-23 (Philippians 4:14-23) Câu Gốc: Ma-thi-ơ 6:19-21 (Matthews 6:19-21)