Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 25 Tháng 2, 2024: Sự Hiểu Biết Tối Trọng Đại

Chúa Nhật Ngày 25 Tháng 2, 2024 SỰ HIỂU BIẾT TỐI TRỌNG ĐẠI Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 16:13-19 (Matthews 16:13-19) Câu Gốc: Phi-líp 3:8 (Philippians 3:8)   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2024/02-25-24_Su_hieu_biet_toi_trong_dai.mp3   To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2024/02-25-24_Su_hieu_biet_toi_trong_dai_English.mp3      

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 11 Tháng 2, 2024: Lời Cầu Chúc Đầu Năm

Chúa Nhật Ngày 11 Tháng 2, 2024 LỜI CẦU CHÚC ĐẦU NĂM Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Rô-ma 15:13 (Romans 15:13) Câu Gốc: Rô-ma 15:13 (Romans 15:13)   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2024/02-11-24_Loi_cau_chuc_dau_nam.mp3   To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2024/02-11-24_Loi_cau_chuc_dau_nam_English.mp3      

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 4 Tháng 2, 2024: Niềm Hy Vọng Trong Chúa

Chúa Nhật Ngày 4 Tháng 2, 2024 NIỀM HY VỌNG TRONG CHÚA Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Ai-ca 3:21-23 (Lamentations 3:21-23) Câu Gốc: Ai-ca 3:21 (Lamentations 3:21)   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2024/02-04-24_Niem_hy_vong_trong_Chua.mp3