Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 11 Tháng 2, 2024: Lời Cầu Chúc Đầu Năm

Chúa Nhật Ngày 11 Tháng 2, 2024 LỜI CẦU CHÚC ĐẦU NĂM Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Rô-ma 15:13 (Romans 15:13) Câu Gốc: Rô-ma 15:13 (Romans 15:13)   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2024/02-11-24_Loi_cau_chuc_dau_nam.mp3   To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2024/02-11-24_Loi_cau_chuc_dau_nam_English.mp3