Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 25 Tháng 2, 2024: Sự Hiểu Biết Tối Trọng Đại

Chúa Nhật Ngày 25 Tháng 2, 2024 SỰ HIỂU BIẾT TỐI TRỌNG ĐẠI Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 16:13-19 (Matthews 16:13-19) Câu Gốc: Phi-líp 3:8 (Philippians 3:8)   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2024/02-25-24_Su_hieu_biet_toi_trong_dai.mp3   To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2024/02-25-24_Su_hieu_biet_toi_trong_dai_English.mp3