Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 4 Tháng 2, 2024: Niềm Hy Vọng Trong Chúa

Chúa Nhật Ngày 4 Tháng 2, 2024 NIỀM HY VỌNG TRONG CHÚA Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Ai-ca 3:21-23 (Lamentations 3:21-23) Câu Gốc: Ai-ca 3:21 (Lamentations 3:21)   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2024/02-04-24_Niem_hy_vong_trong_Chua.mp3