Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 28 Tháng 1, 2024: Được Chúa Bênh Vực

Chúa Nhật Ngày 28 Tháng 1, 2024 ĐƯỢC CHÚA BÊNH VỰC Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Giăng 8:1-11 (John 8:1-11) Câu Gốc: Thánh Thi 130:3-4 (Psalm 130:3-4)   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2024/01-28-24_Duoc_Chua_benh_vuc.mp3   To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2024/01-28-24_Duoc_Chua_benh_vuc_English.mp3    

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 21 Tháng 1, 2024: Đức Tin Chân Thật

Chúa Nhật Ngày 21 Tháng 1, 2024 ĐỨC TIN CHÂN THẬT Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Giăng 16:29-33 (John 16:29-33) Câu Gốc: Thánh Thi 39:7 (Psalm 39:7)   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2024/01-21-24_Duc_tin_chan_that.mp3   To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2024/01-21-24_Duc_tin_chan_that_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 14 Tháng 1, 2024: Kết Nối Với Chúa

Chúa Nhật Ngày 14 Tháng 1, 2024 KẾT NỐI VỚI CHÚA Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Giăng 15:4-6 (John 15:4-6) Câu Gốc: Giăng 15:5 (John 15:5)   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2024/01-14-24_Ket_noi_voi_Chua.mp3