Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 17 Tháng 12, 2023: Đón Chúa Giáng Sinh

Chúa Nhật Ngày 17 Tháng 12, 2023 ĐÓN CHÚA GIÁNG SINH Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Luca 1:5-25, 57-66 (Luke 1:5-25, Luke 1:57-66) Câu Gốc: Hê-bơ-rơ 10:7 (Hebrews 10:7)   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/12-17-23_Don_Chua_giang_sinh.mp3   To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/12-17-23_Don_Chua_giang_sinh_English.mp3    

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 3 Tháng 12, 2023: Mùa Hy Vọng

Chúa Nhật Ngày 3 Tháng 12, 2023 MÙA HY VỌNG Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Lu-ca 2:36-38 (Luke 2:36-38) Câu Gốc: Châm Ngôn 23:18 (Proverbs 23:18)   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/12-03-23_Mua_hy_vong.mp3