Chúa Nhật Ngày 10 Tháng 12, 2023

MONG CHỜ CHÚA ĐẾN

Mục Sư Mã Phúc Thanh Tươi

Kinh Thánh: I-sa 35:1-10 (Isaiah 35:1-10)

Câu Gốc: I-sa 35:4 (Isaiah 35:4)
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *