Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 3 Tháng 12, 2023: Mùa Hy Vọng

Chúa Nhật Ngày 3 Tháng 12, 2023 MÙA HY VỌNG Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Lu-ca 2:36-38 (Luke 2:36-38) Câu Gốc: Châm Ngôn 23:18 (Proverbs 23:18)   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/12-03-23_Mua_hy_vong.mp3