Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 26 Tháng 11, 2023: Khi Lòng Ngợi Khen Chúa

Chúa Nhật Ngày 26 Tháng 11, 2023 KHI LÒNG NGỢI KHEN CHÚA Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Lu-ca 15:25-32 (Luke 15:25-32) Câu Gốc: Thánh Thi 103:2 (Psalm 103:2)   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/11-26-23_Khi_long_ngoi_khen_Chua.mp3    

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 19 Tháng 11, 2023: Ơn Càng Thêm Ơn

Chúa Nhật Ngày 19 Tháng 11, 2023 ƠN CÀNG THÊM ƠN Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: 2 Sa-mu-ên 9:1-11 (2 Samuel 9:1-11) Câu Gốc: Giăng 1:16 (John 1:16)   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/11-19-23_On_cang_them_on.mp3   To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/11-19-23_On_cang_them_on_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 12 Tháng 11, 2023: Phút Yếu Lòng

Chúa Nhật Ngày 12 Tháng 11, 2023 PHÚT YẾU LÒNG Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Lu-ca 22:54-57 (Luke 22:54-57) Câu Gốc: Lu-ca 22:32 (Luke 22:32)   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/11-12-23_Phut_yeu_long.mp3      

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 5 Tháng 11, 2023: Cảm Tạ Ơn Chúa

Chúa Nhật Ngày 5 Tháng 11, 2023 CẢM TẠ ƠN CHÚA Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Lu-ca 17:11-19 (Luke 17:11-19) Câu Gốc: I-sa 1:3 (Isaiah 1:3)   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/11-05-23_Cam_ta_on_Chua.mp3