Chúa Nhật Ngày 19 Tháng 11, 2023

ƠN CÀNG THÊM ƠN

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: 2 Sa-mu-ên 9:1-11 (2 Samuel 9:1-11)

Câu Gốc: Giăng 1:16 (John 1:16)
 

 
To listen this Sermon by English, please click on the link below

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *