Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 26 Tháng 11, 2023: Khi Lòng Ngợi Khen Chúa

Chúa Nhật Ngày 26 Tháng 11, 2023 KHI LÒNG NGỢI KHEN CHÚA Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Lu-ca 15:25-32 (Luke 15:25-32) Câu Gốc: Thánh Thi 103:2 (Psalm 103:2)   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/11-26-23_Khi_long_ngoi_khen_Chua.mp3