Chúa Nhật Ngày 24 Tháng 12, 2023

CHÚA ĐẾN ĐỂ TÌM VÀ CỨU

Mục Sư Lê Thành Chung

Câu Gốc: Luca 19:10 (Luke 19:10)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *