Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 28 Tháng 1, 2024: Được Chúa Bênh Vực

Chúa Nhật Ngày 28 Tháng 1, 2024 ĐƯỢC CHÚA BÊNH VỰC Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Giăng 8:1-11 (John 8:1-11) Câu Gốc: Thánh Thi 130:3-4 (Psalm 130:3-4)   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2024/01-28-24_Duoc_Chua_benh_vuc.mp3   To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2024/01-28-24_Duoc_Chua_benh_vuc_English.mp3