Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 21 Tháng 1, 2024: Đức Tin Chân Thật

Chúa Nhật Ngày 21 Tháng 1, 2024 ĐỨC TIN CHÂN THẬT Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Giăng 16:29-33 (John 16:29-33) Câu Gốc: Thánh Thi 39:7 (Psalm 39:7)   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2024/01-21-24_Duc_tin_chan_that.mp3   To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2024/01-21-24_Duc_tin_chan_that_English.mp3