Chúa Nhật Ngày 25 Tháng 2, 2024

SỰ HIỂU BIẾT TỐI TRỌNG ĐẠI

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 16:13-19 (Matthews 16:13-19)

Câu Gốc: Phi-líp 3:8 (Philippians 3:8)

 

 
To listen this Sermon by English, please click on the link below

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *