Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 24 Tháng 3, 2024: Di Sản Từ Lời Nguyện Cầu

Chúa Nhật Ngày 24 Tháng 3, 2024 DI SẢN TỪ LỜI NGUYỆN CẦU Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh:  Luca 23:32-34 (Luke 23:32-34) Câu Gốc: I-sa 53:12 (Isaiah 53:12)   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2024/03-24-24_Di_san_tu_loi_nguyen_cau.mp3   To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2024/03-24-24_Di_san_tu_loi_nguyen_cau_English.mp3