Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 24 Tháng 7, 2022: Đời Sống Có Ý Nghĩa

Chúa Nhật ngày 24 tháng 7, 2022 đời sống có ý nghĩa Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh:1 Phierơ 4:7-11 (1 Peter 4:7-11) Câu Gốc: Epheso 1:4 (Ephesian 1:4) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/07-24-22_Doi_song_co_y_nghia.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/07-24-22_Doi_song_co_y_nghia_English.mp3