Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 03 Tháng 7, 2022: Chúa Luôn Ở Cùng

Chúa Nhật ngày 03 tháng 7, 2022 CHÚA luôn ở cùng Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Xuất Hành 33:12-16 (Exodus 33:12-16) Câu Gốc: Thánh Thi 32:8 (Psalms 32:8) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/07-03-22_Chua_luon_o_cung.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/07-03-22_Chua_luon_o_cung_English.mp3