Chúa Nhật ngày 03 tháng 7, 2022

CHÚA luôn ở cùng

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: Xuất Hành 33:12-16 (Exodus 33:12-16)

Câu Gốc: Thánh Thi 32:8 (Psalms 32:8)

To listen this Sermon by English, please click on the link below

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *