Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 10 Tháng 7, 2022: Kẻ Chỉ Tìm Dấu Lạ

Chúa Nhật ngày 10 tháng 7, 2022 KẺ CHỈ TÌM DẤU LẠ Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 16:1-4 (Matthews 16:1-4) Câu Gốc: 1 Cô-rinh-tô 15:19 (1 Corinthians 15:19) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/07-10-22_Ke_chi_tim_dau_la.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/07-10-22_Ke_chi_tim_dau_la_English.mp3