Chương Trình Bồi Linh Chúa Nhật Ngày 31 Tháng 7, 2022: Ngày Mai Sẽ Thế Nào – Linh Hồn Hay Vật Chất

Chúa Nhật ngày 31 tháng 7, 2022 Chương Trình Bồi Linh-Thông Công: NGÀY MAI SẼ THẾ NÀO LINH HỒN HAY VẬT CHẤT Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Luca 12:16-21 (Luke 12:16-21) Câu Gốc: Giê-rê-mi 29:11 (Jeremiah 29:11)

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 31 Tháng 7, 2022: Tỉnh Ngộ Hay Tỉnh Bơ

Chúa Nhật ngày 31 tháng 7, 2022 Chương Trình Bồi Linh-Thông Công: NGÀY MAI SẼ THẾ NÀO TỈNH NGỘ HAY TỈNH BƠ Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Luca 15:11-32 (Luke 15:11-32) Câu Gốc: Giê-rê-mi 29:11 (Jeremiah 29:11)