Chúa Nhật ngày 31 tháng 7, 2022

Chương Trình Bồi Linh-Thông Công: NGÀY MAI SẼ THẾ NÀO

TỈNH NGỘ HAY TỈNH BƠ

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: Luca 15:11-32 (Luke 15:11-32)

Câu Gốc: Giê-rê-mi 29:11 (Jeremiah 29:11)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *