Chúa Nhật ngày 31 tháng 7, 2022

Chương Trình Bồi Linh-Thông Công: NGÀY MAI SẼ THẾ NÀO

LINH HỒN HAY VẬT CHẤT

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: Luca 12:16-21 (Luke 12:16-21)

Câu Gốc: Giê-rê-mi 29:11 (Jeremiah 29:11)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *