Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 12 Tháng 6, 2022: Chọn Làm Người Mới

Chúa Nhật ngày 12 tháng 6, 2022 CHỌN LÀM NGƯỜI MỚI Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Ga-la-ti 6:14-15 (Galatians 6:14-15) Câu Gốc: Ga-la-ti 6:15 (Galatians 6:15) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/06-12-22_Chon_lam_nguoi_moi.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/06-12-22_Chon_lam_nguoi_moi_English.mp3