Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 26 Tháng 6, 2022: Cùng Đến Gần Chúa

Chúa Nhật ngày 26 tháng 6, 2022 CÙNG ĐẾN GẦN CHÚA Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: I-sa 55:6-7 (Isaiah 55:6-7) Câu Gốc: I-sa 55:6 (Isaiah 55:6) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/06-26-22_Cung_den_gan_Chua.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/06-26-22_Cung_den_gan_Chua_English.mp3