Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 5 Tháng 6, 2022: Chọn Điều Tốt Lành

Chúa Nhật ngày 5 tháng 6, 2022 CHỌN ĐIỀU TỐT LÀNH Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Giăng 12:24-26 (John 12:24-26) Câu Gốc: Hê-bơ-rơ 4:1 (Hebrews 4:1) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/06-05-22_Chon_dieu_tot_lanh.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/06-05-22_Chon_dieu_tot_lanh_English.mp3