Chúa Nhật ngày 5 tháng 6, 2022

CHỌN ĐIỀU TỐT LÀNH

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: Giăng 12:24-26 (John 12:24-26)

Câu Gốc: Hê-bơ-rơ 4:1 (Hebrews 4:1)

To listen this Sermon by English, please click on the link below

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *