Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 29 Tháng 5, 2022: Cay Đắng Trở Nên Ngọt Ngào

Chúa Nhật ngày 29 tháng 5, 2022 CAY ĐẮNG TRỞ NÊN NGỌT NGÀO Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Xuất Hành 15:22-27 (Exodus 15:22-27) Câu Gốc: Châm Ngôn 4:23 (Proverbs 4:23) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/05-29-22_Cay_dang_tro_nen_ngot_ngao.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/05-29-22_Cay_dang_tro_nen_ngot_ngao_English.mp3

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 22 Tháng 5, 2022: Người Chúa Ưa Thích

Chúa Nhật ngày 22 tháng 5, 2022 NGƯỜI CHÚA ƯA THÍCH Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Phi-líp 2:12-15 (Philippians 2:12-15) Câu Gốc: Phi-líp 2:12 (Philippians 2:12) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/05-22-22_Nguoi_Chua_ua_thich.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 15 Tháng 5, 2022: Những Người Được Phước

Chúa Nhật ngày 15 tháng 5, 2022 NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC PHƯỚC Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 25:31-46 (Matthew 25:31-46) Câu Gốc: Ma-thi-ơ 25:34 (Matthew 25:34) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/05-15-22_Nhung_nguoi_duoc_phuoc.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/05-15-22_Nhung_nguoi_duoc_phuoc_English.mp3    

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 8 Tháng 5, 2022: Mẹ Là Mẹ Của Con

Chúa Nhật ngày 8 tháng 5, 2022 MẸ LÀ MẸ CỦA CON Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: 2 Sa-mu-ên 21:10-14 (2 Samuel 21:10-14) Câu Gốc: Ê-sai 49:15 (Isaiah 49:15) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/05-08-22_Me_la_me_cua_con.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/05-08-22_Me_la_me_cua_con_English.mp3

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 1 Tháng 5, 2022: Trải Nghiệm Mới

Chúa Nhật ngày 1 tháng 5, 2022 TRẢI NGHIỆM MỚI Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Giăng 14:19-21 (John 14:19:21) Câu Gốc: 2 Cô-rinh-tô 5:17 (2 Corinthians 5:17) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/05-01-22_Trai_nghiem_moi.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/05-01-22_Trai_nghiem_moi_English.mp3