Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 1 Tháng 5, 2022: Trải Nghiệm Mới

Chúa Nhật ngày 1 tháng 5, 2022 TRẢI NGHIỆM MỚI Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Giăng 14:19-21 (John 14:19:21) Câu Gốc: 2 Cô-rinh-tô 5:17 (2 Corinthians 5:17) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/05-01-22_Trai_nghiem_moi.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/05-01-22_Trai_nghiem_moi_English.mp3