Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 24 Tháng 4, 2022: Nước Đức Chúa Trời

Chúa Nhật ngày 24 tháng 4, 2022 NƯỚC ĐỨC CHÚA TRỜI Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Giăng 3:1-7 (John 3:1-7) Câu Gốc: Lu-ca 17:21 (Luke 17:21) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/04-24-22_Nuoc_Duc_Chua_Troi.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/04-24-22_Nuoc_Duc_Chua_Troi_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 17 Tháng 4, 2022: Hy Vọng Sống

Chúa Nhật ngày 17 tháng 4, 2022 HY VỌNG SỐNG Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: 1 Phi-e-rơ 1:3-9 (1 Peter 1:3-9) Câu Gốc: 1 Cô-rinh-tô 15:14 (1 Corinthians 15:14) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/04-17-22_Hy_vong_song.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/04-17-22_Hy_vong_song_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 10 Tháng 4, 2022: Những Việc Cần Làm

Chúa Nhật ngày 10 tháng 4, 2022 NHỮNG VIỆC CẦN LÀM Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Giu-đe 1:20-21 (Jude 1:20-21) Câu Gốc: Hê-bơ-rơ 10:25 (Jude 1:20-21) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/04-10-22_Nhung_viec_can_lam.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/04-10-22_Nhung_viec_can_lam_English.wav  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 3 Tháng 4, 2022: Sống Cho Phúc Âm

Chúa Nhật ngày 3 tháng 4, 2022 SỐNG CHO PHÚC ÂM Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Cô-lô-se 1:24-29 (Colossians 1:24-29) Câu Gốc: 1 Giăng 4:17 (1 John 4:17) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/04-03-22_Song_cho_Phuc_Am.mp3