Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 17 Tháng 4, 2022: Hy Vọng Sống

Chúa Nhật ngày 17 tháng 4, 2022 HY VỌNG SỐNG Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: 1 Phi-e-rơ 1:3-9 (1 Peter 1:3-9) Câu Gốc: 1 Cô-rinh-tô 15:14 (1 Corinthians 15:14) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/04-17-22_Hy_vong_song.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/04-17-22_Hy_vong_song_English.mp3