Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 27 Tháng 3, 2022: Thể Hiện Lòng Tin

Chúa Nhật ngày 27 tháng 3, 2022 THỂ HIỆN LÒNG TIN Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Phi-líp 2:12-16 (Philippians 2:12-16) Câu Gốc: Rô-ma 12:2 (Romans 12:2) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/03-27-22_The_hien_long_tin.mp3    

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 20 Tháng 3, 2022: Bắt Chước Đấng Christ

Chúa Nhật ngày 20 tháng 3, 2022 BẮT CHƯỚC ĐẤNG CHRIST Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Phi-líp 2:5-11 (Philippians 2:5-11) Câu Gốc: 1 Cô-rinh-tô 11:1 (1 Corinthians 11:1) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/03-20-22_Bat_chuoc_Dang_Christ.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/03-20-22_Bat_chuoc_Dang_Christ_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 13 Tháng 3, 2022: Thờ Phượng Theo Mắt Chúa

Chúa Nhật ngày 13 tháng 3, 2022 THỜ PHƯỢNG THEO MẮT CHÚA Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Rô-ma 12:1-8 (Romans 12:1-8) Câu Gốc: Giăng 4:23 (John 4:23) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/03-13-22_Tho_phuong_theo_mat_Chua.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 6 Tháng 3, 2022: Sẵn Sàng

Chúa Nhật ngày 6 tháng 3, 2022 SẲN SÀNG Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Xuất Hành 17:8-13 (Exodus 17:8-13) Câu Gốc: Thi-thiên 56:9 (Psalm 56:9) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/03-06-22_San_sang.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/03-06-22_San_sang_English.mp3