Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 27 Tháng 2, 2022: Đức Tin Giả

Chúa Nhật ngày 27 tháng 2, 2022 ĐỨC TIN GIẢ Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 7:21-23 (Matthew 7:21-23) Câu Gốc: Ma-thi-ơ 7:23 (Matthew 7:23) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/22-02-27_Duc_tin_gia.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/02-27-22_Duc_tin_gia_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 20 Tháng 2, 2022: Đấng Tôi Trông Cậy

Chúa Nhật ngày 20 tháng 2, 2022 ĐẤNG TÔI TRÔNG CẬY Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 11:2-19 (Matthew 11:2-19) Câu Gốc: Ma-thi-ơ 11:6 (Matthew 11:6) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/02-20-22_Dang_toi_trong_cay.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/02-20-22_Dang_toi_trong_cay_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 13 Tháng 2, 2022: Dự Phần Bản Tánh Chúa

Chúa Nhật ngày 13 tháng 2, 2022 Dự Phần Bản Tánh Chúa Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Ê-phê-sô 4:1-2 (Ephesians 4:1-2) Câu Gốc: 2 Phi-e-rơ 1:4 (2 Peter 1:4) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/02-13-22_Du_phan_ban_tanh_Chua.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/02-13-22_Du_phan_ban_tanh_Chua_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 6 Tháng 2, 2022: Làm Tạo Vật Mới

Chúa Nhật ngày 6 tháng 2, 2022 LÀM TẠO VẬt MỚI Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: 1 Giăng 3:1-3 (1 John 3:1-3) Câu Gốc: 2 Cô-rinh-tô 5:17 (2 Corinthians 5:17) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/02-06-22_Lam_tao_vat_moi.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/02-06-22_Lam_tao_vat_moi_English.mp3