Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 27 Tháng 2, 2022: Đức Tin Giả

Chúa Nhật ngày 27 tháng 2, 2022 ĐỨC TIN GIẢ Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 7:21-23 (Matthew 7:21-23) Câu Gốc: Ma-thi-ơ 7:23 (Matthew 7:23) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/22-02-27_Duc_tin_gia.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/02-27-22_Duc_tin_gia_English.mp3