Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 20 Tháng 2, 2022: Đấng Tôi Trông Cậy

Chúa Nhật ngày 20 tháng 2, 2022 ĐẤNG TÔI TRÔNG CẬY Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 11:2-19 (Matthew 11:2-19) Câu Gốc: Ma-thi-ơ 11:6 (Matthew 11:6) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/02-20-22_Dang_toi_trong_cay.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/02-20-22_Dang_toi_trong_cay_English.mp3