Chúa Nhật ngày 20 tháng 2, 2022

ĐẤNG TÔI TRÔNG CẬY

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 11:2-19 (Matthew 11:2-19)

Câu Gốc: Ma-thi-ơ 11:6 (Matthew 11:6)

To listen this Sermon by English, please click on the link below

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *