Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 6 Tháng 2, 2022: Làm Tạo Vật Mới

Chúa Nhật ngày 6 tháng 2, 2022 LÀM TẠO VẬt MỚI Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: 1 Giăng 3:1-3 (1 John 3:1-3) Câu Gốc: 2 Cô-rinh-tô 5:17 (2 Corinthians 5:17) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/02-06-22_Lam_tao_vat_moi.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/02-06-22_Lam_tao_vat_moi_English.mp3