Chúa Nhật ngày 6 tháng 2, 2022

LÀM TẠO VẬt MỚI

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: 1 Giăng 3:1-3 (1 John 3:1-3)

Câu Gốc: 2 Cô-rinh-tô 5:17 (2 Corinthians 5:17)

To listen this Sermon by English, please click on the link below

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *