Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 30 Tháng 1, 2022: Lòng Ước Muốn

Chúa Nhật ngày 30 tháng 1, 2022 LÒNG ƯỚC MUỐN Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: 2 Các Vua 2:1-15 (2 Kings 2:1-15) Câu Gốc: Giăng 14:13 (John 14:13) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/01-30-22_Long_uoc_muon.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 23 Tháng 1, 2022: Tìm Được Nơi Nương Náu

Chúa Nhật ngày 23 tháng 1, 2022 TÌM ĐƯỢC NƠI NƯƠNG NÁU Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Ru-tơ 3:7-13 (Ruth3:7-13) Câu Gốc: Thánh Thi 91:2 (Psalm 91:2) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/01-23-22_Tim_duoc_noi_nuong_nau.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/01-23-22_Tim_duoc_noi_nuong_nau_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 16 Tháng 1, 2022: EL ROI – Chúa Là Đấng Thấy Rõ

Chúa Nhật ngày 16 tháng 1, 2022 EL ROI – CHÚA LÀ ĐẤNG THẤY RÕ Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Sáng Thế 16:7-16 , Sáng Thế 21:14-18 (Genesis 16:7-16, 21:14-18) Câu Gốc: Sáng Thế 16:13 (Genesis 16:13) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/01-16-22_El_Roi_Chua_la_Dang_thay_ro.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/01-16-22_El_Roi_Chua_la_Dang_thay_ro_English.mp3

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 9 Tháng 1, 2022: Một Nếp Sống Mới

Chúa Nhật ngày 9 tháng 1, 2022 một nếp sống MỚI Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Ê-phê-sô 4:25-30 (Ephesians 4:25-30) Câu Gốc: Ê-phê-sô 4:30 (Ephesians 4:24) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/01-09-22_Mot_nep_song_moi.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/01-09-22_Mot_nep_song_moi_English.mp3

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 2 Tháng 1, 2022: Làm Một Người Mới

Chúa Nhật ngày 2 tháng 1, 2022 LÀM MỘT NGƯỜI MỚI Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Ê-phê-sô 4:17-24 (Ephesians 4:17-24) Câu Gốc: Ê-phê-sô 4:24 (Ephesians 4:24) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/01-02-22_Lam_mot_nguoi_moi.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/01-02-21_Lam_mot_nguoi_moi_English.mp3