Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 30 Tháng 1, 2022: Lòng Ước Muốn

Chúa Nhật ngày 30 tháng 1, 2022 LÒNG ƯỚC MUỐN Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: 2 Các Vua 2:1-15 (2 Kings 2:1-15) Câu Gốc: Giăng 14:13 (John 14:13) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/01-30-22_Long_uoc_muon.mp3