Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 2 Tháng 1, 2022: Làm Một Người Mới

Chúa Nhật ngày 2 tháng 1, 2022 LÀM MỘT NGƯỜI MỚI Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Ê-phê-sô 4:17-24 (Ephesians 4:17-24) Câu Gốc: Ê-phê-sô 4:24 (Ephesians 4:24) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/01-02-22_Lam_mot_nguoi_moi.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/01-02-21_Lam_mot_nguoi_moi_English.mp3